Umowa kupna sprzedaży motocykla na dailymoto.net

Umowa kupna-sprzedaży motocykla, opis i wzór do pobrania 2024

Sprzedając lub kupując motocykl jesteśmy zobligowani podpisać umowę kupna-sprzedaży. Umowa taka powinna zawierać kilka najważniejszych punktów, które zabezpieczą nas przed konsekwencjami prawnymi. Poniżej opisuję co powinno znaleźć się w takiej umowie.

Jeśli nie wiesz jak powinna wyglądać umowa kupna sprzedaży motocykla, to trafiłeś w odpowiednie miejsce.

Przejdź do: pokaż

Co powinna zawierać najlepsza umowa kupna-sprzedaży motocykla, skutera czy quada, aby transakcja była bezpieczna i pozbawiona problemów prawno cywilnych.

Przykład umowy kupna sprzedaży motocykla

Do Pobrania – Szablon umowy kupna sprzedaży motocykla na Dailymoto.net

Dodatkowo, pamiętaj, że po sprzedaży musisz spełnić pewne warunki ustalone prawnie. Przeczytaj nasz poradnik:

Poniżej znajdziesz informacje jakie muszą znaleźć się w takiej umowie, aby była ona pełna i mogła zostać przedstawiona w urzędzie przy przerejestrowywaniu pojazdu. Pamiętaj jednak, że sytuacje mogą być różne i powinieneś dostosować umowę do zaistniałej sytuacji. Wszystko co powinieneś wiedzieć opisałem poniżej.

1. Forma i ilość kopii umowy kupna-sprzedaży motocykla, skutera lub quada

Umowa kupna-sprzedaży, powinna być sporządzona w co najmniej dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron transakcji, a informacja o tym powinna znajdować się w umowie (punkt ostatni).

2. Dane Sprzedającego pojazd, oraz kupującego

Umowa musi zawierać dane osobowe zarówno sprzedającego jak i nabywcy motocykla. Podstawowymi danymi są Imiona, Nazwiska, Adresy zamieszkania, Serie i numery dowodów osobowych i Pesele. Dane te mogą się różnić lub nie być kompletne jeśli np. jedna ze stron nie ma numeru Pesel lub Dowodu osobistego. Wtedy wypadałoby wpisać inne dane

3. Przedmiot umowy – marka, model, rok produkcji oraz pozostałe niezbędne dane motocykla

Kolejnymi ważnymi danymi, które muszą znaleźć się w umowie są dane pojazdu – nie zależnie czy jest to motocykl, skuter czy quad. Danymi tymi są Marka, Model, Rok produkcji, numer VIN, kolor, oraz przebieg podany w kilometrach lub milach (jeśli dotyczy). Czasem również podaje się numer silnika – im więcej danych, tym lepiej, aby zabezpieczyć nasze interesy.

4. Stan prawny pojazdu – wady prawne, posiadanie własności motocykla itd.

W paragrafie dotyczącym stanu prawnego musi pojawić się informacji o braku wad prawnych, lub w sytuacji, gdy takie występują, muszą się one tam znaleźć. Każde zatajenie wszelkich nieprawidłowości, może być problemem dla sprzedającego i prostą drogą do zwrotu kosztów kupującemu.

5. Cena motocykla, skutera lub quada wpisana w paragrafie umowy

Na podstawie wpisanej ceny, w razie komplikacji, obie ze stron mogą rościć swoje prawa do zwrotu. Cena na umowie często również stanowi podstawę do naliczenia należnego podatku PCC3 w Urzędzie Skarbowym.

6. Orzeczenia i obowiązki wynikające z dopełnienia umowy – podpisania i opłacenia umowy, a także warunki przekazania motocykla i rzeczy dołączonych do motocykla w tym dokumentów

Tutaj znajdują się wszelkie oświadczenia, kiedy i w jakich warunkach umowa zostaje spełniona, oraz w jaki sposób kupujący potwierdza odbiór pojazd. W części tej znajdować musi się również informacja o wszystkich dokumentach i rzeczach przekazywanych z motocyklem – dowód rejestracyjny, karta pojazdu, zestaw kluczyków itd.

Dowód rejestracyjny i karta pojazdu to obowiązkowe przedmioty, które powinny przejść ze sprzedającego na kupującego – to na ich podstawie dokonana zostanie rejestracja pojazdu.

7. Informacje o zapoznaniu się ze stanem faktycznym pojazdu i nie zatajaniu wad przez sprzedającego

W tym punkcie umowy kupujący i sprzedający oświadczają o tym, że kupujący zaznajomił się ze stanem faktycznym motocykla i akceptuje go, a sprzedający informuje o tym, że nie zataił żadnych wad ukrytych. Znajduje się tu również punkt, w którym można wymienić znane i akceptowane wady – zabezpiecza to kupującego i sprzedającego przed wypominaniem wad ukrytych.

8. Ustalenia dot. pokrycia kosztów związanych z umową dla sprzedającego i kupującego motocykl

Punkt ten wskazuje, która ze stron pokrywa koszty związane z realizacją ustaleń umowy.

9. Regulacje prawne, zmiany i uzupełniania w umowie, oraz podpisy sprzedającego i kupującego motocykl, skuter lub quada

W ostatnim punkcje znajdują się informacje dot. tego jakie prawo obowiązuje w sprawach nieuregulowanych umową; w jaki sposób potwierdzane i regulowane są zmiany i aneksy do umowy; informacja dot. kopii umowy oraz podpisy obu stron.

10. Umowa kupna sprzedaży została podpisana? Dalej należy spełnić kilka obowiązków, które leżą po stronie zarówno Sprzedającego jak i Kupującego.

Obowiązku sprzedającego po zbyciu motocykla: https://dailymoto.net/mag/porady/prawne/obowiazki-sprzedajacego-zwiazane-ze-sprzedaza-motocykla/

Przeglądaj i wybierz dla siebie motocykl, skuter lub quada. Możesz również sprzedać motocykl nowy i używany.

Wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla na Dailymoto.net

Poniżej znajduje się nasz wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla, który możesz skopiować i użyć podczas transakcji. Niżej dostępna jest również wersja do pobrania w formacie WORD.

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY MOTOCYKLA

zawarta w …………………………………….. dnia …………………………………. pomiędzy:

                                      (miejscowość)                    

Sprzedającym:

………………………………………………………………………….., legitymującym się dowodem

                                              (imię i nazwisko)                                                                                osobistym o numerze……………………………………., wydanym przez…………………………..….……………………………………

zamieszkałym w ………………………….., przy ul.  …………………………………………………………………………,

kod pocztowy……………………………………….,

PESEL……………………………………………………….. 

Kupującym:

……………………………………………………………………………. – zwanym dalej kupującym, legitymującym się dowodem osobistym 

                                         (imię i nazwisko)

o numerze……………………………………., wydanym przez…………………………..……………………………………….

zamieszkałym w ………………………….., przy ul.  ………………………………………………………………………….,

kod pocztowy………………………………………,

PESEL…………………………………………………..…… 

§ 1

Przedmiotem niniejszym umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego prawa własności motocykla…………………………………………………………………………………………………………..

(marka/model),                                          

rok produkcji……………………………………     nr silnika…………………………………………………………………….

nr nadwozia…………………………………….    nr rejestracyjny…………………………………………………………….

kolor…………………………………….…….    Przebieg…………………………………………………………………….

§ 2

Sprzedający oświadcza, że motocykl będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. motocyklem, motocykl jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3 

Strony zgodnie ustalają cenę motocykla określonego w § 1 niniejszej umowy na kwotę: …………………………………zł., słownie……………………………………………………………………………………………

§ 4

  1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 umowy.
  2. Sprzedający oświadcza, że zapłata przez Kupującego ceny określonej w § 3 zostanie dokonana w następujący sposób: ……………………………………………………………………………………………………………..
  3. Kupujący potwierdza odbiór pojazdu, określonego w § 1, który nastąpił w momencie podpisania niniejszej umowy i wpłaceniu kwoty z § 3 niniejszej umowy.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się, że wraz z wydaniem przedmiotu umowy przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy, służące do korzystania z motocykla, w tym: ……………………………………………………………… (przykładowo: dwie sztuki kluczyków, zestaw opon zimowych oraz koło zapasowe) oraz niezbędne dokumenty związane z motocyklem, w tym dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.

§ 5

  1. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego motocykla i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń.
  2. Kupujący oświadcza, że zna i akceptuje następujące wady i uszkodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Sprzedający oświadcza, że motocykl jest wolny od wad technicznych, które są mu znane, o których nie powiadomił Kupującego

§ 6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC3) obciążają Kupującego.

§ 7

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 
  2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

………………………………………….                    …………………………………………….

        Kupujący                                    Sprzedający

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł to zostaw nam komentarz oraz wejdź na nasze social media i zostaw nam Like. Jeśli chcesz więcej, obserwuj nas na naszych kontach na portalach społecznościowych:

Youtube: https://www.youtube.com/@dailymotonet
Facebook: FB.com/DAILYMOTONET
Instagram: instagram.com/DAILYMOTONET
Twitter: twitter.com/DAILYMOTONET