Regulamin

REGULAMIN Korzystania, Przeglądania, oraz Dodawania ogłoszeń i Komentarzy, a także Recenzji w serwisie dailymoto.net

Regulamin z dnia 22.02.2020r. obowiązujący od 25.02.2020r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronach Serwisu dostępnego pod adresem URL: https://dailymoto.net, którego właścicielem i administratorem jest: iPapi Patryk Szurgot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającey adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Władysława Jagiełły 2/7 02-495 Warszawa, NIP 5342359787, REGON 366592155 email: [email protected], a w szczególności określa zasady:
   • korzystania z serwisu
   • zakładania przez użytkowników konta oraz korzystania z niego
   • zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń
   • Zamieszczania komentarzy pod wpisami i wiadomościami
   • Zamieszczania Recenzji Dealerów
   • zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
   • zasady odstąpienia od umowy;
   • odpowiedzialność ogłoszeniodawcy
   • korzystania z magazynu internetowego – bloga informacyjnego pod adresem: https://dailymoto.net/mag/
   • korzystania z bloga firmy pod adresem: https://dailymoto.net/mag/dailymotoblog
  • Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów (Osób prywatnych) jak i przedsiębiorców korzystających z usług Serwisu.
  • Właścicielem Serwisu i Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest iPapi Patryk Szurgot z siedzibą przy ulicy Władysława Jagiełły 2/7 02-495 w Warszawie wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z numerem NIP 534-235-97-87 REGON 366592155 email: [email protected], reprezentowanym przez Patryka Szurgot. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  • Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w Serwisie bez uprzedzenia Użytkowników wszelkich zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności, ochrony danych osobowych oraz koniecznych ze względu na zmieniającą się sytuację rynkową.
 • Słownik Definicji użytych w niniejszym Regulaminie:
  • dailymoto lub dailymoto.net – Serwis, którego właścicielem i administratorem jest iPapi Patryk Szurgot;
  • Serwis dailymoto.net albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą dailymoto.net, prowadzony przez iPapi Patryk Szurgot, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępny w domenie internetowej dailymoto.net;
  • Magazyn Dailymoto lub Magazyn – wydzielona część serwisu zawierająca artykuły, wpisy, recenzje i opinie o motocyklach, skuterach, sprzęcie motocyklowym itd.
  • Usługodawca – iPapi Patryk Szurgot z siedzibą przy ulicy Władysława Jagiełły 2/7 02-495 Warszawa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z numerem NIP 534-235-97-87 REGON 366592155 email: [email protected] ;
  • Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie, takich jak np. przeglądanie lub dodawanie ogłoszeń motoryzacyjnych, komentowanie wpisów, przeglądanie artykułów w magazynie;
  • Użytkownik indywidualny lub Osoba prywatna – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy wg Regulaminu dailymoto.net zawarli umowę na wystawienie Ogłoszenia na ramach serwisu dailymoto.net
  • Dealer – podmiot biznesowy – przedstawiciel salonu motocyklowego, dealera, sprzedawca motocykli itd. – korzystający z usług w serwisie, oraz zweryfikowany przez Usługodawcę
  • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu i/lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
  • Ogłoszenie lub Ogłoszenie Motoryzacyjne – Ogłoszenie publikowane na łamach serwisu, zawierające opis sprzedawanego pojazdu, zdjęcia, oraz wszelkie inne wymagane informacje
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Wpisy, oraz Newsy – Część magazynowa Serwisu, w której znajdują się artykuły dotyczące motocykli, skuterów i quadów, a także innej aktywności związanej z tematem.
  • Pakiet, Pakiety – Jest to wirtualna usługa świadczona drogą elektroniczną, która gdy opłacona, umożliwia wystawienie ogłoszenia na określony w Regulaminie czas
  • Pakiet Wyróżnienia – Dodatkowy Pakiet, po którego opłaceniu, na dany okres czasu ogłoszenie może zostać Wyróżnione w zakładce: Wyróżnione.
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
  • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez uzupełnienie wymaganych informacji dotyczących dodawanego ogłoszenia i dokonania płatności.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie.
  • Ogłoszeniodawca – Użytkownik Indywidualny lub Dealer zamieszczający Ogłoszenia w Serwisie
  • Przedmiot lub Przedmiot Ogłoszenia – motocykl, skuter lub quad (ATV) zamieszczony w Ogłoszeniu
  • Pojazd – Motocykl, skuter lub quad (ATV)
  • Typ pojazdu – wyróżniamy różne typy pojazdów w tym: Motocykle, skutery oraz quady (ATV)
  • Typ motocykla – dodatkowo oprócz typów pojazdów, wyróżniamy typy motocykli w tym np.: Chopper, Adventure, Sportowy itd.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  • Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
  • Użytkownikami Serwisu mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
  • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu dailymoto.net oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  • Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkownika i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników, a sprawdza jedynie czy podane dane spełniają normy z Regulaminu.
  • Rejestracja Konta w Serwisie dailymoto.net następuje:
   • Poprzez Utworzenie konta bezpośrednio z Formularza Rejestracji
   • Poprzez Utworzenie konta po przejściu z formularza dodawania ogłoszenia
   • Poprzez połączenie się z kontem Facebook
  • Ogłoszenia w serwisie zamieszcza Ogłoszeniodawca, który sam określa treść Ogłoszenia
  • Każde Ogłoszenie musi:
   • Dotyczyć wyłącznie jednego Przedmiotu i jednocześnie Jeden Pojazd nie może być Przedmiotem wielu Ogłoszeń
   • Być uzupełnione we wszelkie potrzebne informacje dotyczące Przedmiotu
   • Być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży lub wynajmu Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Ogłoszeniodawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.
   • Dotyczyć wybranego Typu Pojazdu czy Typu motocykla, powinien odzwierciedlać stan fizyczny czyli np.: Jeśli sprzedajemy Choppera, to powinien zostać oznaczony jako Chopper.
   • Posiadać Cenę ustawioną przez Ogłoszeniodawcę, która musi być ceną rzeczywistą, odzwierciedlającą Cenę Brutto, lub Cenę Netto ze stosownym opisem w treści ogłoszenia
   • Dotyczyć wyłącznie Motocykla, Skutera lub Quada (ATV)
  • Ogłoszenie nie może:
   • Zawierać linków, hotlinków, przekierowań do innych portali i stron internetowych spoza Serwisu dailymoto.net, a w szczególności do innych portali z ogłoszeniami czy portali aukcyjnych.
   • Zawierać słów niecenzuralnych i opisów niezwiązanych z Przedmiotem Ogłoszenia.
   • Zawierać treści sprzecznych z prawem, lub treści których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Usługodawcę byłoby nielegalne.
   • Zawierać treści promujących przemoc czy pornograficznych.
   • Dotyczyć ogłoszeń darowizny (bezpłatnego wydania rzeczy).
   • Być zamieszczone bez wpisania Ceny za Przedmiot Ogłoszenia lub jeśli dotyczy, etykiety stanowiącej np. o możliwości wynajęcia.
   • Zawierać oznaczonych danych osobowych innej osoby fizycznej lub firmy
   • Zawierać zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonego: znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, numerem telefonu, adresem strony internetowej, adresem email, oraz innymi elementami mogącymi reklamować inne osoby, portale czy serwisy internetowe
   • Zawierać w miejscu przeznaczonym na zdjęcie ogłoszenia motoryzacyjnego jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty, w szczególności: map, znaków firmowych, plików animowanych. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne mówiące o autorze na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
   • Zawierać zdjęć nieprzedstawiających oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia: zdjęcie nie związane z tematem, zdjęcie sprzedającego itd.
   • być sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
   • wprowadzać do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
   • Zawierać w treści jakichkolwiek informacji niedotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w takim ogłoszeniu.
   • Zostać wpisane jako ofert kupna do kategorii innej niż „usługi motoryzacyjne/wynajem/skup motocykli”.
  • Serwis dailymoto.net umożliwia Użytkownikom publikowanie na łamach Serwisu internetowego ogłoszeń motoryzacyjnych w ramach usługi „Dodaj ogłoszenie” oraz umożliwia korzystanie także z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie w ramach usług: Opłacenie wybranego Pakietu, a także dodawanie Komentarzy i Recenzji Dealerów.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do Usunięcia zdjęcia z ogłoszenia, oraz/lub ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu
  • Warunkami uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu dailymoto.net jest skorzystanie z urządzenia z dostępem do internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript. Ponadto, dodawanie ogłoszeń w ramach pakietów, albo komentowanie czy pisanie recenzji Dealerom wymaga dodatkowo założenia Konta Użytkownika.
  • Ogłoszenia motoryzacyjne w Serwisie wyświetlane są w kolejności aktywacji usługi i dodania ogłoszenia. Użytkownik ma możliwość sortowania ogłoszeń motoryzacyjnych według kryteriów udostępnianych w ramach funkcjonalności Serwisu.
  • Usługa „Dodaj ogłoszenie” dla użytkownika indywidualnego, umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. Rodzaj motocykla, Kolor, Marka oraz model itd.):
   • 15 dni za darmo z ponawianiem wysyłanym na emaila, z możliwością dodania 3 zdjęć;
   • 30 dni z możliwością dodania 5 zdjęć;
  • począwszy od dnia jej aktywowania. Ogłoszenie motoryzacyjne po aktywacji usługi „Dodaj ogłoszenie” pojawia się na pierwszym miejscu listy wyników odpowiadających parametrom wyszukiwania, i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”, ogłoszenie motoryzacyjne przesuwane jest na kolejne niższe pozycje w wynikach wyszukiwania.
  • Usługa „Dodaj ogłoszenie” dla Dealera, umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. Rodzaj motocykla, Kolor, Marka oraz model itd.) zawsze na 30 dni z możliwością wyróżniania ogłoszeń. Pakiety Dealerskie podzielone są w zależności od tego ile pojazdów można wystawić. Ceny pakietów Dealerskich w załączniku 1 Cennik Opłat
  • Ogłoszenie zostaje zaakceptowane w systemie i wyświetlone na łamach serwisu po zatwierdzeniu płatności przez pracownika Serwisu do 72 godzin po dokonaniu płatności.
  • Ogłoszenie dodane i zatwierdzone przez pracownika Serwisu, może pojawić się w zakładce profilu do 24 godzin po zaakceptowaniu go przez pracownika Dailymoto
  • Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia motoryzacyjnego i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym, oraz z poniższym regulaminem.
  • Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
   • Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
   • Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).
   • Niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa i/lub przez postanowienia Regulaminu.
   • Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
   • Niezwłocznego Usunięcia lub oznaczenia jako Sprzedane, Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji, dokonania transakcji sprzedaży lub zakończeniu świadczenia danej usługi
   • Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Usługodawcę.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników, zgodność z Przepisami i Regulaminem itd.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe opisanie ogłoszeń, za celowe wprowadzanie w błąd pomiędzy kontrahentami, oraz za oszustwa pomiędzy kontrahentami, oraz dokonane przez kontrahentów,
  • Serwis dailymoto.net służy wyłącznie do kontaktu i oferowania przedmiotów sprzedaży pomiędzy kupującymi i sprzedającymi.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do zachowania i utrzymywania w Bazie danych Ogłoszeń, których czas emisji się zakończył .
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
  • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu.
  • Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia motoryzacyjnego do bazy danych.
  • Zabrania się wykorzystywać Serwisu dailymoto.net do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  • Usługodawca ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie motoryzacyjne, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę.
  • W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia motoryzacyjnego narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Usługodawca ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia motoryzacyjnego przez Użytkownika nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczonych w Serwisie dailymoto.net, bądź za niedojście do skutku tychże transakcji.
  • W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca może natychmiastowo usunąć naruszające Regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego Użytkownika. W takim wypadku, środki wpłacone na poczet aktywacji usługi zostaną zwrócone.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu dailymoto.net lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  • Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach motoryzacyjnych lub aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 2. ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI WYRÓŻNIJ
  • Ogłoszenia motoryzacyjne dodane za pośrednictwem Internetu na łamach serwisu dailymoto.net widoczne dla użytkowników Internetu (aktywowanie ogłoszenia motoryzacyjnego) po spełnieniu łącznie następujących warunków, tj. po:
   • zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu.
   • Dodanie ogłoszenia z motocyklem i dodaniu odpowiednich informacji, zdjęć i opisów.
   • wybraniu przez Użytkownika planu, darmowego (plan darmowy tylko dla użytkowników indywidualnych) lub płatnego i podaniu potrzebnych danych do przeprowadzenia transakcji;
   • w przypadku płatnego ogłoszenia – wpłynięciu należnej płatności na konto dailymoto.net;
   • potwierdzeniu przez Użytkownika dodania ogłoszenia motoryzacyjnego w ramach funkcjonalności Serwisu; oraz
   • Zatwierdzenie ogłoszenia przez naszego pracownika po uprzedniej weryfikacji.
  • Dodanie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie przez osobę prywatną zależy od czasu emisji i podlega opłacie Uwzględnionej w załączniku nr. 1 do regulaminu.
  • Czas trwania ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie dla Dealera trwa zawsze 30 dni i podlega opłacie Uwzględnionej w załączniku nr. 1 do regulaminu.
  • Płatność za zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie winna być uiszczona przez Użytkownika lub Dealera w drodze przelewu wyłącznie za pośrednictwem systemu przelewy24 – zob. regulamin dotyczący usługi płatności elektronicznych na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin;
  • Opcja zmiany Pakietu wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
   • Wybraniu poprzez przycisk Wybierz Pakiet, Wymaganego Planu dla użytkowników Indywidualnych lub Dealerów
   • Wybraniu Planu
   • dokonaniu przez Użytkownika płatności w wysokości i w sposób, o których mowa odpowiednio w Załączniku nr.1 do Regulaminu
   • wpłynięciu należnej płatności na konto Usługodawcy;
  • W celu skorzystania z usługi „Wyróżnij Ogłoszenie”
   • Należy w otwartym panelu ogłoszenia, po najechaniu na zdjęcie wybrać opcję wyróżnij i opłacić gdy zostanie wyświetlona odpowiednia funkcjonalność;
   • Opłata za wyróżnienie ogłoszenia została przedstawiona w załączniku nr.1 .
  • W razie przewidywania nałożenia dodatkowej płatności, wykraczającej poza wskazane w ust. powyżej, Użytkownik będzie o tym każdorazowo informowany. Dodatkowa płatność jest realizowana po wyrażeniu zgody Użytkownika.
  • Usługodawca stosuje faktury elektroniczne.
  • W przypadku usunięcia Ogłoszenia lub oznaczenia ogłoszenia jako „sprzedane” przez Użytkownika w trakcie trwania Ogłoszenia niewykorzystane środki nie będą zwracane.
  • W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez moderatora z powodu naruszenia regulaminu w trakcie trwania Ogłoszenia, Użytkownik może wystąpić o zwrot niewykorzystanych środków na konto przedpłacone. Zwracana kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie do minionego czasu ogłoszenia wg wzoru: Cena ogłoszenia: Cena ogłoszenia/ilość dni w miesiącu*ilość dni trwania ogłoszenia
 3. ZASADY DODAWANIA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ
  • Ogłoszenie bezpłatne może zostać dodane celem publikacji w Serwisie wyłącznie przez Użytkownika będącego osobą fizyczną.
  • Aktywacja bezpłatnych ogłoszeń jest realizowana w podobny sposób jak Pakiety płatne, z wyjątkiem uiszczania jakiejkolwiek opłaty.
  • Bezpłatne ogłoszenie aktywowane jest na 15 (piętnaście) dni od momentu aktywacji w Serwisie i wznawiane automatycznie z przesłaniem dodatkowego emaila potwierdzającego na adres email podany przy rejestracji.
  • Bezpłatne ogłoszenie zezwala na dodanie trzech zdjęć sprzedawanego przedmiotu.
  • Użytkownik może jednocześnie publikować w Serwisie nie więcej niż jedno bezpłatne ogłoszenie. W przypadku korzystania przez Użytkownika z więcej niż jednego konta w Serwisie, Użytkownik może publikować nie więcej niż jedno bezpłatne ogłoszenie wyłącznie z jednego z zarejestrowanych kont. W przypadku stwierdzenia przez dailymoto.net, że dane kontaktowe podane w treści bezpłatnych ogłoszeń odpowiadają danym kontaktowym podanym w ogłoszeniach, które zostały dodane z innego konta, dailymoto.net zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia dodanego później.
  • Prezentacja zawarta w bezpłatnym ogłoszeniu może zostać przedłużona po upływie terminu bezpłatnej prezentacji lub w jego trakcie na zasadach płatnych po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnej z cennikiem określonym w załączniku nr . 1 Cennik Opłat do Regulaminu. W przypadku nie przedłużania ogłoszenia na zasadach płatnych, ogłoszenie zostanie Automatycznie przedłużone na kolejne 15 dni za darmo wraz z informacją przesłaną na email podany przy rejestracji.
  • Identyfikacja Użytkownika następuje na podstawie danych podanych w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie i/lub numeru telefonu, który Użytkownik może podać przy aktywacji Konta.
  • Zlecenie przez Użytkownika publikacji bezpłatnego ogłoszenia w Serwisie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jednoczesną publikację ogłoszenia w internetowych serwisach Usługodawcy
 4. ZASADY ZAKŁADANIA ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KONTA
  • Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia motoryzacyjnego oraz innych usług związanych z publikacją takiego ogłoszenia a także dodawania recenzji Dealerom dostępnych w Serwisie dailymoto.net wymaga utworzenia Konta.
  • Utworzenie Konta i akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  • Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu kont mediów społecznościowych Facebook.
  • Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu email oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń motoryzacyjnych, jak i wyborem zasad oraz warunków ich emisji może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
  • Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia motoryzacyjnego oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach dailymoto.net.
  • Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę korzystając z funkcjonalności wypisania udostępnionej w systemie mailingowym (np. po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail) lub kontaktując się z nami przez adres email: [email protected] .
  • Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
   • Z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika.
   • Z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Usługodawcę, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
   • Z chwilą zakończenia działalności Platformy.
   • W sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.
  • Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres [email protected] podając swój login oraz adres email.
  • Konto Użytkownika może zostać usunięte przez dailymoto.net z Serwisu bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeśli Użytkownik nie zalogował się ani razu na Konto przez okres 365 dni, od ostatniego logowania. W takim przypadku umowa zostanie uznana za wygasłą.
  • Usługodawca nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.
  • Usługodawca nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu spowodowany awariami dostawców rozwiązań Serwisu.
  • Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
  • Wystawianie komentarzy pod wpisami, odbywa się poprzez platformę disqus dostępną pod adresem disqus.com
 5. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH
  • W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, dailymoto.net umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie w Serwisie treści i zdjęć na warunkach określonych poniżej.
  • Zamieszczenie treści, zdjęć w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz ich publicznym udostępnieniem.
  • Zamieszczanie ogłoszeń motoryzacyjnych w Serwisie dailymoto.net wymaga od Użytkownika:
   • wypełnienie formularza dodawania ogłoszenia, dostępnego poprzez przycisk Dodaj Ogłoszenie dostępnego na stronach Serwisu dailymoto.net i wpisanie treści ogłoszenia wraz z dodaniem zdjęć wg. Formatów określonych w formularzu;
   • zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu;
   • aktywowania ogłoszenia poprzez dokonanie płatności korzystając z przelewu, które obsługuje firma Przelewy24 – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, regulamin przelewy24 dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin ;
  • Użytkownik ma możliwość zmiany danych tzw. Edycji treści ogłoszenia w trakcie jego emisji, a także może usunąć swoje ogłoszenie motoryzacyjne z Serwisu. Użytkownik może również zmienić Pakiet, lub przedłużyć czas trwania swojego ogłoszenia co wymaga ponownej aktywacji. Wszystkie te opcje dostępne są z poziomu Panelu Klienta.
  • Zmiana danych ogłoszenia musi zostać zaakceptowana przez pracownika Serwisu.
  • Po zawarciu umowy na adres email podany przy rejestracji, Serwis dailymoto.net przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie jej zawarcia.
  • Po upływie okresu publikacji ogłoszenie motoryzacyjne staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie przez 180 dni, po czym ogłoszenie zostanie usunięte z bazy Serwisu w przypadku braku ponownej aktywacji przez Użytkownika.
  • Ponowna płatność wymagana jest w celu aktywacji nieaktywnego ogłoszenia.
  • Użytkownik zlecający publikację ogłoszenia w Serwisie dailymoto.net, przesyłając zdjęcia przedmiotów, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie ich rozpowszechnianie w serwisach internetowych dailymoto.net (dailymoto.net, Fan Page dailymoto.net na Facebooku, Instagramie, Twitterze itd, oraz inne serwisy dailymoto.net), a nadto udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z tych zdjęć na następujących polach eksploatacji:
   • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
   • powielanie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
   • wprowadzanie do obrotu,
   • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
   • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z oznaczeniem autora),
   • publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
   • wystawiania i/lub wyświetlania,
   • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (w jakimkolwiek systemie lub technologii),
   • nadawania za pośrednictwem satelity (w jakimkolwiek systemie lub technologii),
   • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii),
   • obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia do wymogów konkretnej strony internetowej, gazety, audycji telewizyjnej lub innej technologii przekazu,
   • wykorzystania zdjęć w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
   • umieszczania zdjęć w bazach danych, a także
   • wykorzystania zdjęć, w celu promocji i reklamy serwisów internetowych dailymoto.net.
  • Zezwolenie oraz licencja Użytkownika, o których mowa powyżej, nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
  • Przesyłając zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:
   • ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęć z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,
   • informacja zawarta na zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
   • Informacja zawarta na zdjęciu pokazuje prawdziwy, posiadany przez Użytkownika pojazd
  • Użytkownik przesyłając Usługodawcy zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  • Usługodawcy przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń lub zgód.
  • Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego archiwizowanie przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony.
 6. INNE USŁUGI
  • Usługa Formularz Kontaktu umożliwia Użytkownikom poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przy danym ogłoszeniu, wysłanie zapytania do wybranego Dealera lub ogłoszeniodawcy w Serwisie.
  • Usługa komentowania treści Magazynu odbywa się za pośrednictwem Platformy Disqus (Regulamin Disqus: https://help.disqus.com/terms-and-policies/terms-of-service) i wymaga konta zarejestrowanego w Platformie Disqus
  • Płatności w Serwisie dailymoto.net obsługiwane są poprzez Przelewy24: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, regulamin przelewy24 dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin ;
 7. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia chyba, że nastąpiło wykonanie umowy – ogłoszenie będzie już aktywne w serwisie.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenia na piśmie pocztą pod podany adres do korespondencji Usługodawcy lub wysyłając jednoznacznie oświadczenie pod adres [email protected]
  • Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres iPapi Patryk Szurgot Władysława Jagiełły 2/7 02-495 Warszawa.
  • Usługi „Dodaj Ogłoszenie” oraz „Wyróżnij” mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej jedynie w razie wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika.
  • Użytkownik nie może odstąpić od umowy po wykonaniu umowy czyli po aktywowaniu ogłoszenia w serwisie Dailymoto.net
  • Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku 2. do poniższej umowy
 8. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI
  • Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez Usługodawcę świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
  • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zgłosi się do Użytkownika o uzupełnienie danych
  • Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta(BOK) pod adresem: [email protected]
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany– pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie– zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszelkie zmiany Regulaminu i/lub cennika będą publikowane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników/Dealerów poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie wiadomości email do Użytkowników/Dealerów. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą w tym zakresie wykonane na warunkach sprzed zmiany Regulaminu, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach zmienionych.
 • Regulamin będzie udostępniany w Serwisie pod adresem https://www.dailymoto.net/regulamin, z zachowaniem prawa Użytkownika/Dealera do tego, by mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika / Dealera Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem / Dealerem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr.1 Cennik Opłat

2. Załącznik nr.2 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – wzór